Event Booking

***การจองจะสำเร็จต่อเมื่อการโอนเงินเสร็จสิ้นและกด Complete Booking แล้วเท่านั้น***

ข้อมูลการโอนเงิน

Savita Sresthaporn
ธ.ไทยพานิชย์
เลยที่ 049 439 3421

ส่งหลักฐานการโอนพร้อม รายละเอียดการจอง
(แคปหน้าจอหลังกด complete booking) มาที่
Line @mshappydiet

——

Please kindly make a payment to
Savita Sresthaporn
SCB 049 439 3421

Send your transfer slip
with a screenshot of your booking information to Line @mshappydiet
Don’t forget to click Complete Booking